Conditions d'utilisationFinance365

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu finance365.info, zwanym w dalszej części dokumentu jako Serwis.
 2. Poniższy dokument stanowi formę porozumienia pomiędzy właścicielem Serwisu, a osobami korzystającymi z Serwisu – Użytkownikami.
 3. Właścicielem Serwisu finance365.info stanowiącego platformę elektroniczną umożliwiającą dostęp do płatnych i bezpłatnych treści dla Użytkowników serwisu przez Internet w systemie online, jest Kornak Dyczkowski Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Elektoralna 13/103, 00-137 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 000415998, NIP 1132854716 kapitał zakładowy: 5.000 zł, zwana w dalszej części Regulaminu „Kornak Dyczowski”.
 4. Dostęp do Serwisu jest bezpłatny, za pośrednictwem publicznej sieci Internet.
 5. Użytkownikiem Serwisu finance365.info może być osoba fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych pod warunkiem wyrażenia zgody przez przedstawiciela ustawowego lub kuratora, która to zgoda winna być potwierdzona w każdej chwili na żądanie Kornak Dyczowski.
 6. Kornak Dyczowski nieodpłatnie udostępnia Regulamin w sposób, który umożliwia Użytkownikowi pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Kornak Dyczowski, a więc na stronie internetowej pod adresem internetowym http://finance365.info
 7. Dostęp do Serwisu Użytkownik uzyskuje po rejestracji polegającej na wypełnieniu stosownego formularza znajdującego się na stronie www Serwisu. W celu rejestracji wymagane jest podanie: wybranego loginu, poprawnego adres e-mail oraz hasła dostępu do konta.
 8. Podanie danych potrzebnych do rejestracji jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z funkcjonalności serwisu finance365.info.
 9. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy swojego hasła dostępu do konta. W przypadku wykorzystania loginu i hasła przez jakąkolwiek osobę trzecią, Serwis traktuje wykonane przez nią czynności, jako wykonane przez Użytkownika, na którego koncie zostały wykonane.
 10. Dane w Serwisie finance365.info wprowadzone przez Użytkownika do Serwisu są przetwarzane przez właściciela Serwisu zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 z dnia 29.10.1997 poz. 833).
 11. Zgromadzone przez Serwis finance365.info nie będą udostępniane innym podmiotom, chyba, że po uprzedniej zgodzie Użytkownika.
 12. Zgromadzone przez Serwis finance365.info przetwarzane są w celu umożliwienia użytkownikowi korzystania z funkcjonalności serwisu finance365.info. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych (email, login). Może je przeglądać albo usunąć poprzez skasowanie konta. W serwisie finance365.info umieszczone w opisach transakcji użytkownik ma możliwość dodawać, przeglądać, edytować oraz usuwać.
 13. Serwis finance365.info udostępnia funkcjonalność importowania historii transakcji z banku, poprzez wgranie danych z wskazanego przez Użytkownika pliku tekstowego. Z pliku z transakcjami finance365.info pobiera jedynie to, co jest niezbędne by finance365.info był dla Użytkownika przydatny i wartościowy: daty transakcji, kwoty oraz opisy transakcji. Serwis finance365.info nie pobiera informacji o numerach rachunków z wykonanych przelewów ani żadnych informacji dotyczących kont w banku. Jeżeli w samym opisie transakcji są osobowe nadawcy, odbiorcy przelewu lub innych osób – zalecane jest ich usunięcie poprzez edycję opisu transakcji, ponieważ wprowadzanie takich danych jest zbędne i nieuzasadnione dla korzystania z funkcjonalności serwisu finance365.info. Przed importem do finance365.info zalecane jest usunięcie z pliku z transakcjami wszelkich danych, których użytkownik nie chce powierzyć serwisowi, przy zachowaniu formatu pliku (np. zamieniając numery na same jedynki, a imiona na XXX). Serwis finance365.info udostępnia funkcjonalność umożliwiającą prowadzić analizę wprowadzonych Danych przy wykorzystaniu mechanizmów informatycznych udostępnionych w ramach Usługi oraz przeglądać Rekomendacje Usług, analizować informacje zawarte w Rekomendacjach Usług przy wykorzystaniu mechanizmów informatycznych udostępnionych w ramach Usługi.
 14. Wybrane Usługi wchodzące w zakres serwisu finance365.info (np. zaawansowane narzędzia informatyczne do analizy Danych) świadczone są w ramach Abonamentu przez Właściciela za wynagrodzeniem, określonym w Cenniku.
 15. Właściciel uprawniony jest do wprowadzenia nowych Usług, w szczególności do wprowadzenia nowego rodzaju Usług świadczonych za wynagrodzeniem.
 16. Użytkownik ma prawo usunąć swoje konto z Serwisu. Wszystkie dane w finance365.info Użytkownika zostaną wtedy usunięte (konta, profil, transakcje itd).
 17. W przypadku usunięcia konta Użytkownik traci możliwość z korzystania z Serwisu w takim zakresie, w jakim konieczne było posiadanie konta (część zamknięta Serwisu).
 18. Użytkownik Serwisu zobowiązany jest do korzystania z usług Serwisu w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu, dobrymi obyczajami oraz zasadami Netykiety. Użytkownik zobowiązany jest także do zapoznania się ze zmianami Regulaminu Serwisu, jeśli takie nastąpią.
 19. Za naruszenie Regulaminu mogą zostać uznane jakiekolwiek działania Użytkownika polegające na umieszczaniu na forum Serwisu informacji handlowej (tzw. Spam).
 20. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści wprowadzane przez Użytkowników.
 21. W przypadku zamieszczenia przez Użytkownika treści naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia Regulaminu Serwis ma prawo bez podania przyczyny modyfikować lub usuwać treści zamieszczonej przez Użytkownika uznanych za niedopuszczalne przez prawo lub Regulamin, bądź trwale usunąć z Serwisu profil Użytkownika i zablokować możliwość ponownej rejestracji przez Użytkownika.
 22. Zarejestrowany Użytkownik zobowiązany jest przed wykorzystaniem Serwisu finance365.info zweryfikowania, czy zgodnie z umowami (regulaminami) wiążącymi go z bankiem może wykorzystywać Serwisu finance365.info w celu automatycznego ściągnięcia Danych, a jeżeli jest to niezbędne do uzyskania stosownych zgód banku na wykorzystanie Serwisu finance365.info, oraz przestrzegania warunków Serwisu finance365.info. W związku z korzystaniem z Serwisu Użytkownik oświadcza, iż podane przez niego podczas rejestracji w Serwisie dane i informacje są aktualne i zgodne z prawdą, a w przypadku zmiany takich danych zobowiązuje się do niezwłocznej ich aktualizacji.
 23. Serwis może wykorzystywać cookies, w celu lepszego dostosowania rozwoju Serwisu pod potrzeby Użytkowników. W cookies nie przechowywane są dane osobowe Użytkowników.
 24. Serwis finance365.info ma prawo do zmiany zasad korzystania z Serwisu, bez konieczności uzasadniania przyczyny takiej zmiany. O wszelkich zmianach Regulaminu Użytkownicy będą zawiadamiani na wskazane przy rejestracji adresy email. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu tych zmian jest równoznaczne z ich akceptacją.
 25. Użytkownik wyraża zgodę na prezentowanie przez Usługodawcę w ramach Serwisu wszelkiego rodzaju materiałów reklamowych, informacyjnych, promocyjnych (w tym banerów reklamowych, reklam kontekstowych), w tym również do prezentacji takich materiałów równocześnie z wprowadzonymi przez niego Wypowiedziami, a także do opatrywania wprowadzonych przez niego Wypowiedzi różnego rodzaju materiałami reklamowymi, promocyjnymi, informacyjnymi pochodzących zarówno od Usługodawcy jak również podmiotów trzecich.
 26. Niniejszy Serwis zawiera prywatne opinie autora i nie może być traktowany jako rekomendacja finansowa w rozumieniu polskiego prawa. Każda osoba winna wszelkie decyzje finansowe podejmować samodzielnie i być świadoma ich skutków. Właściciel Serwisu nie odpowiada za treść zamieszczanych reklam.
 27. Treść Serwisu, w tym zamieszczone przez Usługodawcę w Serwisie w ramach Rekomendacji Usług materiały informacyjne, broszury, komentarze, filmy, nagrania dźwiękowe, pliki multimedialne służą wyłącznie celom informacyjnym.
 28. Jakiekolwiek informacje zawarte w Treści Serwisu, w tym informacje prezentowane w ramach Rekomendacji Usług nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i nie mogą być przez Użytkownika poczytywane za ofertę w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego chyba, że w treści danej informacji wyraźnie i jednoznacznie zastrzeżono inaczej.
 29. Właściciel jest wyłącznie uprawniony do decydowania o Treści Serwisu (zawartości, charakterze itp.), a także do dowolnego zamieszczania, zmieniania lub usuwania poszczególnych elementów Treści Serwisu.
 30. Właściciel w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo polskie, nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość, kompletność, aktualność i przydatność Treści Serwisu, w szczególności informacji prezentowanych w ramach Rekomendacji Usług, a także nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowanie lub związane z wykorzystaniem przez Użytkownika informacji zawartych w Treści Serwisu. W szczególności Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań oraz decyzji podejmowanych przez Użytkownika w oparciu o Treść Serwisu, w tym decyzji finansowych podejmowanych na podstawie informacji prezentowanych w ramach Rekomendacji Usług.
 31. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż wszelkie informacje prezentowane w ramach Rekomendacji Usług pochodzą od osób trzecich (np. zostały dostarczone przez firmy oferujące dane usługi), a Właściciel nie weryfikuje, ani nie modyfikuje takich informacji w żaden sposób. W konsekwencji, Właściciel w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo polskie, nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość, kompletność, aktualność i przydatność jakichkolwiek danych i informacji zamieszczonych w ramach Rekomendacji Usług, w tym aktualność kwot opłat za usługi, stosowanych marż, zakresu oraz warunków usług oferowanych przez dany podmiot. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż treści prezentowane w ramach Rekomendacji Usług pochodzą od podmiotów trzecich (banków, firm ubezpieczeniowych itp.) i mogą one być nieaktualne lub niepełne. Użytkownik przed wykorzystaniem w jakikolwiek sposób informacji prezentowanych w ramach Rekomendacji Usług, w szczególności przed skorzystania z usług opisanych w ramach Rekomendacji Usług powinien potwierdzić, takie informacje bezpośrednio u podmiotu, z którego usług zamierza skorzystać.
 32. Użytkownik uprawniony jest do składania reklamacji dotyczących świadczenia Usług przez Usługodawcę.
 33. Reklamacja powinna zostać doręczona Właścicielowi na adres poczty elektronicznej Właściciela lub doręczone w inny sposób do lokalu Właściciela pod adres wskazany w pkt 3 Regulaminu (np. przesłana kurierem, listem poleconym, złożona osobiście). Reklamacja powinna określać adres poczty elektronicznej lub adres do korespondencji, na który ma zostać przesłana odpowiedź na Reklamację. W przypadku, gdy Reklamacja nie zawierającą danych pozwalających na przesłanie Użytkownikowi odpowiedzi na reklamację, pozostanie do odbioru przez Użytkownika w lokalu Właściciela.
 34. Reklamacje będą rozpatrywane w kolejności ich wpływania do Właściciela. Właściciel rozpatrzy reklamację w terminie do 7 dni od dnia jej otrzymania. Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji Właściciel udzieli Użytkownikowi odpowiedzi w sprawie Reklamacji. Odpowiedź zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej lub adres do doręczeń podany przez Użytkownika w reklamacji.
 35. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.